سومین فستیوال تئاتر ایرانی- کلن/ ۱۹۹۶


بروشور فستیوال


نگاهی به فستیوال

جشن افتتاح فستیوال


پروانه ای در مشت


توطئه گران


روبینسون و کروزوئه


زیبای بی اعتنا


دیداری با فروغ


درخت بخشنده


جزیره


پوزه چرمی


کابارت زنان جاروکش


مرجان، مانی و چند مشکل کوچک


دیوار چهارم


با کاروان سوخته


جشن آهن (کاوه ی آهنگر)


گالری عکس های فستیوال


بولتن شماره ۱


بولتن شماره ۲


بولتن شماره ۳

بولتن شماره ۴


بولتن شماره ۵


بولتن شماه ۶


بولتن شماره ۷


گزارش ها

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert