نمایش کودکان: عجب و رجب در تئاتر – 1992


نویسنده و کارگردان بهرخ حسین بابائی

دو بازیگر بر صحنه آماده ی اجرای نمایش هستند اما از دوهمکار دیگرشان خبری نیست.

 از سوی دیگر، دو رنگمال ساده که برای کار به تئاترآمده اند، با شنیدن سر و صدا های عجیب و غریب (سر و صدای تمرین) به خیال حمله ی اجنه،  از وحشت بر خود می لرزند. سرانجام دو بازیگر به کمک آنها می آیند و سپس از آنها خوااهش می کنند در اجرای نمایش کمکشان کنند. آنها نیز بی خبر انا کنجکاو پیشنهاد را می پذیرند در پایا همه به همراه تماشاگران جشنی بر پا می کنند.


نگاهی به تولید