کمدی ایرانی – 1994


نویسنده  محمد علی افراشته

کارگردان مجید فلاح زاده

محمد علی افراشته»، شاعر و نمایشنامه نویس مبارز ایرانی، «کمدی اخوی زاده» را که، ما در اجرای خود آن را  «کمدی ایرانی» نام نهده ایم، در سال ۱۳۲۵ش. ۱۹۴۵ م. نوشت. نمایشنامه ی «کمدی ایرانی» نیز مانند دیگر نوشته های او نقد گزنده ای است در قالب کمدی ( کمد فارس). نقد از جامعه ی شهری- بازاری (بورزوائی) که معیارو اخلاق زندگی اش پول و ثروت است. جامعه ای که در آن آقا شدن سهل است و انسان شدن بسیار مشکل و بلکه ناممکن! درست مثل جامعه ی امروز ایران.


نگاهی به تولید


گزارش ها