حسن کچل به روایتی دیگر – 1995


حسن کچل نه فقط بخاطر ظاهر نادراش بلکه، به علت زیرکی خاص خود در میان شخصیت های قصه های ایرانی دارای رتبه ی خاصی است. در اینجا، نویسنده برای این کاراکتر یک پس زمینه ی سیاسی- اجتماعی ابتکار زده:  حسن کچل با دسیسه و نیزنگ سرانجام به قدرت می رسد و اکنون فرمان او چنین است: «همه ی مردم کشور باید کچل شوند!» همه باید مثل ا گردند!! فرم موزیکال در اجرا، فضائی بسیار مفرح برای تماشاگران می آفرید و همین، تیزی و تلخی انتقاد ها را گزنده تر می نمود


نگاهی به تولید