05. Iranisches Theaterfestival – 1998

بروشور فستیوال نگاهی به فستیوال گزارش ها بولتن شماره ۱ بولتن شماره ۲ بولتن شماره ۳ بولتن شماره ۴ بولتن شماره ۵ بولتن شماه ۶ بولتن شماره ۷ بولتن شماره …

DER ROTE STEIN – 1997

منظومه ی «مهره ی سرخ»    ۱۹۹۷ از سیاوش کسرائی کارگردان مجید فلاح زاده در تئاتر آرکاداش سرگرم تمرین بودم، آمدند گفتند شوهرت پای تلفن است؛ فهمیدم باید اتفاقی افتاده باشد …