انجمن تئاتر ایران و آلمانن

در باره ی ما

انجمن تئاتر ایران و آلمانن به پیشنهاد مجید فلاح زاده در ادامه ی کار «گروه تئاتر سکوت»، در سال ۱۹۹۵در شهر بن تشکیل و به ثبت رسید. با افزون شدن تولیدات نمایشی «گروه تئاتر سکوت» و برگزاری اولین فستیوال تئاتر، نیاز به ایجاد یک «نهاد تئاتری» فرا گیرتر، کاملا محسوس بود؛ یک «نهاد- انجمنی» که زمینه ای باشد جهت تشکّل و تحرّک بیشترهنرمندان و گروه های تئاتری متعهد ایرانی، که در کشور های مختلف پراکنده و جدا ازهم فعالیت داشتند؛ و نیز ایجاد ارتباط جدی تر و رسمی تربا بخش فرهنگی- تئاتری کشور میزبانمان- آلمان و بهره گیری ار امکانات مادی و معنوی آنان، بویژه در گسترش فستیوال ها. بیشتر…