«شرایط استثنائی، حرکت های استثنائی می طلبد». در میان میلیون ها ایرانی تبعیدی و مهاجر، هنرمندان تئاتر کم نبودند و کم نیستند. تنها یک حرکت متعهدانه، جسورانه اما منطقی می توانست کار و پیکار این گروه هنرمند- خلاق  را در عین تنوع به یگانگی بکشاند. با چنین هدفی، ما، در سال۱۹۹۴ اولین فستیوال را،  تنها با پنج گروه تئاتری، اما با جسارت تمام آغاز کردیم و در فستیوال پنجم آن را به پنجاه گروه از ملیت های مختلف رسیاندیم! وبا حضور تماشاگرانی متنوع تر وجسور تر.

اما، ضرورت برگزاری این فستیوال دوگانه است چرا، که  از سوئی هدف ما، از انتقال فرهنگی بنام «فرهنگ ایرانی» و جستجوی راه  های ارتباط با فرهنگ های دیگر،  بویژه فرهنگ میزبان نشان دارد، و از سوی دیگر، تاکیدی است بر ضرورت «هنر تئاتر» و اینکه هر کجا انسانی باشد فرهنگی هست و لذا فرهنگ تئاتری! 

اولین فستیوال با نام «اولین هفته نمایش ایرانی» در کلن برگزار گردید و اکنون سال هاست «فستیوال تئاتر ایرانی در کلن» صحنه ای است برای هنرمندان تئاتر از نقاط مختلف دنیا، و محلی برای دیدار ها وبحث ها و تبادل نظر ها در اروپا که  از تنوع و یکرنگی را در خود جمع دارد.

آنچه که دز ارشیو می بینید مجموعه ای است از اطلاعات و عکس ها و لینک فستیوال های گذشته در حدی که در دسترس داشتیم. ممنون دوستان و همکاران خواهیم بود اگر در تکمیل آن یاری مان کنند.