سلام و خداحافظ – 1993


نویسنده آتول فوگارد

کارگردان مجید فلاح زاده

آتول فوگارد نمایشنامه نویس سفید پوست آفریقای جنوبی، از برجسته ترین تئاتری های امروز دنیاست. او براین باور است که، شرایط طبقاتی می تواند نقش اساسی در عدم تعادل فرد و جامعه بازی کند؛ چنانچه جانی و هستر(خواهر و برادر) در نمایش «سلام و خداحافظ»، علیرغم سفید پوست بودنشان، که خود مزیت بزرگی بود برای آنها درجمعه ی آپارتاید زده ی افریقای جنوبی، دچار این عدم تعادل هستند و در نتیجه بعد از یک دیدار کوتاه خانوادگی هر دو به قفس های فقر و تنهائی خود باز می گردند.

نگاهی به تولید


گزارش ها