1995 – بچه ها بیاید بازی کنیم – نمایش کودکان

نویسنده و کارگردان: بهرخ حسین بابائی

کودکان ما، که در خارج از ایران زندگی می کنند،  بازی های دوران کودکی پدر و مادرشان را نمی شناسند. همین دستمایه ای شد برای نوشتن چنین نمایشنامه ای. از گرگم و گله می برم تا حمومک مورچه داره و دیگر بازی ها. تجربه جالبی بود، هم برای ما در صحنه، هم برای پدر و مادرها وهم برای کودکان که اولین بار شاهد این بازی ها بودند. با کمک کودکان تماشاگر که  بازی های آلمانی را می شناختند و نیز به کمک همکار آلمانی مان در صحنه،   از بازی های کودکان آلمانی نیز استفااده کردیم. بچه ها  روی صحنه می آمدند و بازی های آلمانی را به ما یاد می دادند.

نگاهی به تولید