04- چهارمین فستیوال تئاتر ایرانی – 1996- کلن


بروشور فستیوال


نگاهی به فستیوال

جشن افتتاح فستیوال


مهره ی سرخ


گل سرخی در ویرانه


حقیقت ساده


خاک مرده


مسخ دوم / پشت در باز


بزبزقندی


مرپان چاق دامن پوش


بازی آخر


با کاروان سوخته


مامور امنیتی


به علی گفت مادرش روزی


مرگ روایت


آبی آهنی/ نوستالوژی


گنج من، سرزمین من


دیوانه ی متفکر


با کاروان سوخته


شهناز


کراش


شازده کوچولو


مهاجران


خانه ی سبز ننه نقلی


مشدی عباد


مسخ


گالری عکس های فستیوال


بولتن شماره ۱


بولتن شماره ۲


بولتن شماره ۳


بولتن شماره ۴


بولتن شماره ۵گزارش ها